Christian Helbock

FILMART, 2002/2003

schatzl.jpg 

 

LEO SCHATZL INTERVIEW, 2002, DV, 10 min

 

 

LEO SCHATZL MATERIAL, 2002, DV, 47 min

 

 

zobernig.jpg

 

HEIMO ZOBERNIG INTERVIEW, 2002, DV, 17 min

 

 

 

zobernig_material.jpg 

 

HEIMO ZOBERNIG MATERIAL, 2002, DV, 52 min

 

 

 

EDGAR HONETSCHLÄGER INTERVIEW, 2002, DV, 17 min

 

 

 

EDGAR HONETSCHLÄGER MATERIAL, 2003, DV, 53 min

 

 

 

THOMAS STEINER INTERVIEW, 2002, DV, 18 min

 

 

 

THOMAS STEINER MATERIAL, 2003, DV, 30 min

 

 

 

BAUMANN/KALTNER INTERVIEW, 2002, DV, 19 min

 

 

 

BAUMANN/KALTNER MATERIAL, 2002, DV, 90 min

 

 

 

kordon.jpg 

 

RENATE KORDON INTERVIEW, 2003, DVCpro, 18 min

 

 

 

RENATE KORDON MATERIAL, 2003, DVCpro, 28 min

 

 

 

aigner.jpg 

 

ULI AIGNER INTERVIEW, 2003, DVCpro, 24 min

 

 

 

ULI AIGNER MATERIAL, 2003, DVCpro, 108 min

 

 

 

langheinrich_220.jpg

 

GRANULAR SYNTHESIS INTERVIEW, 2003, DVCpro, 25 min